Home > Nieuws > Bericht KNKV inzake: Vernieuwde codekaart gele/rode kaarten

Nieuws

Bericht KNKV inzake: Vernieuwde codekaart gele/rode kaarten

In de Regels voor strafoplegging worden al jarenlang verschillende categorieën gehanteerd. De belangrijkste zijn:

1.       Spelers;

2.       Coaches;

3.       Anderen, zijnde personen die tot de ploeg behoren;

4.       Toeschouwers.

De laatste categorie, de toeschouwers, zijn in dit verband minder relevant.

De tuchtcommissie en het bondsbureau merkten in de dagelijkse praktijk dat het onderscheid tussen de categorieën 1, 2 en 3 diffuus aan het worden was. Veelal namen aanvoerders van teams niet de moeite om de goede groep in te vullen. Dat is bij voorbeeld het geval op het DWF. Dat leverde o.a. problemen op bij de technische staf, waartoe zeker bij hoger spelende ploegen veel personen behoren. Vaak is de rolverdeling daarin niet altijd even helder.

Iedereen op de bank werd in categorie 3 ondergebracht, terwijl reservespelers op het mDWF als behorend tot de ploeg dienen te worden opgegeven. Dat geldt zeker nu de mogelijkheid bestaat dat spelers in sommige klassen terug wisselen. Daarmee kunnen ze het speelveld in- en uitlopen. Moeten ze dan afhankelijk van hun rol in categorie 1 (in het speelveld) of categorie 3 (op de wisselbank) worden meegenomen?

Voorts levert het foutief opgeven van de categorie waartoe iemand behoort ook een probleem op bij het uitgangspunt dat iemand bestraft moet worden in de functie waarin een overtreding is begaan.

Om aan deze onduidelijkheden een eind te maken is gekeken naar de verschillen in overtreding en bijbehorende strafmaat tussen de categorieën 2 en 3. De verschillen daarin zijn minimaal. Feitelijk gezien zouden zij daarom kunnen worden samengevoegd. Daarbij is globaal het uitgangspunt dat voor beide straffen de laagste en hoogste variant in de nieuwe strafmaat worden verwerkt. Dat geeft de tuchtorganen voldoende ruimte om bij de bestraffing van een wegzending de ernst van de begane overtreding mee te wegen. Verder geldt nog steeds dat de coach een bijzondere verantwoordelijkheid heeft bij een wedstrijd. Op basis daarvan kan een tuchtorgaan besluiten hem, uiteraard binnen de geldende strafmaat, strenger te bestraffen dan een andere bankzitter.     

Daarnaast dient naar het oordeel van tuchtcommissie en bureau ook de gewijzigde rol van de spelers op de bank te worden heroverwogen. Alle spelers maken feitelijk gezien deel uit van het spelende deel van de ploeg, ongeacht het feit of zij daadwerkelijk in het veld staan dan wel (tijdelijk) op de bank zitten.

Op de Bondsraad zijn daardoor nieuwe indelingen aangenomen:

1.       Spelers: iedereen die gerechtigd is in de desbetreffende ploeg te spelen;

2.       Bankzitters: iedereen, niet zijnde een speler, die gerechtigd is om op de bank plaats te nemen;

3.       Toeschouwers.

In de als bijlage gevoegde codekaart is de nieuwe indeling verder uitgewerkt.

Documenten